فرمول حلال 410

فرمول حلال های ویژه

/solvent-formulations

شرکت مهندسی کار اندیش صنعت شیمی ارائه دهنده فرمولاسیون حلال ویژه به همراه تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز جهت ساخت و تولید انواع حلال ویژه با جدیدترین دانش و متدهای روز و قابل رقابت با بهترین برندها می باشد.


فرمول بی بو کردن بنزین

/petrol-odorless-formulation

شرکت مهندسی کار اندیش صنعت شیمی ارائه دهنده فرمولاسیون بی بو کردنبنزین به همراه تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز جهت ساخت و تولید انواع بنزین بدون بو با جدیدترین دانش و متدهای روز وقابل رقابت با بهترین برندها می باشد.


فرمول بی رنگ کردن بنزین

/petrol-no-color-formulations

شرکت مهندسی کار اندیش صنعت شیمی ارائه دهنده فرمولاسیون بیرنگ کردن بنزین به همراه تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز جهت ساخت و تولید انواع بنزین بیرنگ با جدیدترین دانش و متدهای روز وقابل رقابت با بهترین برندها می باشد.