فرمولاسیون محصولات شیمیایی


فرمول مایع فوم بتن

فرمول مایع فوم بتن

شرکت مهندسی کار اندیش صنعت شیمی ارائه دهنده فرمولاسیون فوم بتن به همراه تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز جهت ساخت و تولید انواع فوم بتن با جدیدترین دانش و متدهای روز و قابل رقابت با بهترین برندها می باشد.
فرمول بوگیر توالت

فرمول بوگیر توالت

شرکت مهندسی کار اندیش صنعت شیمی ارائه دهنده فرمولاسیون بوگیر توالت به همراه تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز جهت ساخت و تولید انواع بوگیر توالت با جدیدترین دانش و متدهای روز وقابل رقابت با بهترین برندها می باشد.
فرمول خوشبو کننده هوا

فرمول خوشبو کننده هوا

شرکت مهندسی کار اندیش صنعت شیمی ارائه دهنده فرمولاسیون خوشبو کننده هوا به همراه تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز جهت ساخت و تولید انواع خوشبو کننده هوا با جدیدترین دانش و متدهای روز وقابل رقابت با بهترین برندها می باشد.
فرمول خمیر بازی

فرمول خمیر بازی

شرکت مهندسی کار اندیش صنعت شیمی ارائه دهنده فرمولاسیون خمیر بازی به همراه تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز جهت ساخت و تولید انواع خمیر بازی با جدیدترین دانش و متدهای روز وقابل رقابت با بهترین برندها می باشد.
فرمول واکس کفش

فرمول واکس کفش

شرکت مهندسی کار اندیش صنعت شیمی ارائه دهنده فرمولاسیون واکس کفش به همراه تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز جهت ساخت و تولید انواع واکس کفش با جدیدترین دانش و متدهای روز وقابل رقابت با بهترین برندها می باشد.
فرمول قرص آتش زا جامد

فرمول قرص آتش زا جامد

شرکت مهندسی کار اندیش صنعت شیمی ارائه دهنده فرمولاسیون ژل آتش زا جامد به همراه تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز جهت ساخت و تولید انواع ژل آتش زن جامد با جدیدترین دانش و متدهای روز وقابل رقابت با بهترین برندها می باشد.
فرمول ژل آتش زا

فرمول ژل آتش زا

شرکت مهندسی کار اندیش صنعت شیمی ارائه دهنده  فرمولاسیون ژل آتش زا الکلی و  فرمول ژل آتش زا غیر الکلی به همراه تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز جهت ساخت و تولید انواع ژل آتش زنه با جدیدترین دانش و متدهای روز وقابل رقابت با بهترین برندها می باشد.
فرمول لوله بازکن

فرمول لوله بازکن

شرکت مهندسی کار اندیش صنعت شیمی ارائه دهنده فرمولاسیون لوله بازکن به همراه تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز جهت ساخت و تولید انواع لوله بازکن با جدیدترین دانش و متدهای روز وقابل رقابت با بهترین برندها می باشد.