فرمولاسیون محصولات خودرو


فرمول آب باطری خودرو

فرمول آب باطری خودرو

شرکت مهندسی کار اندیش صنعت شیمی ارائه دهنده فرمولاسیون آب باطری خودرو به همراه تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز جهت ساخت و تولید انواع  آب باطری خودرو با جدیدترین دانش و متدهای روز وقابل رقابت با بهترین برندها می باشد.
فرمول خوشبو کننده اتومبیل

فرمول خوشبو کننده اتومبیل

شرکت مهندسی کار اندیش صنعت شیمی ارائه دهنده فرمولاسیون خوشبو کننده خودرو به همراه تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز جهت ساخت و تولید انواع خوشبو کننده ماشین با جدیدترین دانش و متدهای روز وقابل رقابت با بهترین برندها می باشد.
فرمول پولیش

فرمول پولیش

شرکت مهندسی کار اندیش صنعت شیمی ارائه دهنده فرمولاسیون پولیش به همراه تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز جهت ساخت و تولید انواع پولیش خودرو با جدیدترین دانش و متدهای روز وقابل رقابت با بهترین برندها می باشد.
فرمول آب رادیاتور اتومبیل

فرمول آب رادیاتور اتومبیل

شرکت مهندسی کار اندیش صنعت شیمی ارائه دهنده فرمولاسیون آب رادیاتور خودرو به همراه  تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز جهت ساخت و تولید انواع آب رادیاتور ماشین با جدیدترین دانش و متدهای روز وقابل رقابت با بهترین برندها می باشد.
فرمول ضد یخ خودرو

فرمول ضد یخ خودرو

شرکت مهندسی کار اندیش صنعت شیمی ارائه دهنده فرمولاسیون ضد یخ ماشین به همراه تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز جهت ساخت و تولید انواع ضد یخ ماشین با جدیدترین دانش و متدهای روز وقابل رقابت با بهترین برندها می باشد.
فرمول مایع آب گریز بدنه خودرو

فرمول مایع آب گریز بدنه خودرو

شرکت مهندسی کار اندیش صنعت شیمی ارائه دهنده فرمولاسیون پوشش آب گریز بدنه اتومبیل به همراه تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز جهت ساخت و تولید انواع  پوششآب گریز بدنه خودرو با جدیدترین دانش و متدهای روز وقابل رقابت با بهترین برندها می باشد.
فرمول دوراکلین

فرمول دوراکلین

شرکت مهندسی کار اندیش صنعت شیمی ارائه دهنده فرمولاسیون دوراکلین به همراه تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز جهت ساخت و تولید انواع دوراکلین (تمیز کننده داخل اتاق خودرو) با جدیدترین دانش و متدهای روز وقابل رقابت با بهترین برندها می باشد.
فرمول شامپو موتور شوی خودرو

فرمول شامپو موتور شوی خودرو

شرکت مهندسی کار اندیش صنعت شیمی ارائه دهنده فرمولاسیون شامپو موتور شوی اتومبیل به همراه تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز جهت ساخت و تولید انواع  شامپو موتور شوی ماشین با جدیدترین دانش و متدهای روز وقابل رقابت با بهترین برندها می باشد.
فرمول واکس بدنه خودرو

فرمول واکس بدنه خودرو

شرکت مهندسی کار اندیش صنعت شیمی ارائه دهنده فرمولاسیون واکس بدنه اتومبیل به همراه تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز جهت ساخت و تولید انواع واکس بدنه ماشین با جدیدترین دانش و متدهای روز وقابل رقابت با بهترین برندها می باشد.
فرمول واکس داشبورد

فرمول واکس داشبورد

شرکت مهندسی کار اندیش صنعت شیمی ارائه دهنده فرمولاسیون واکس داشبورد به همراه تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز جهت ساخت و تولید انواع واکس داشبورد با جدیدترین دانش و متدهای روز وقابل رقابت با بهترین برندها می باشد.
فرمول واکس لاستیک

فرمول واکس لاستیک

شرکت مهندسی کار اندیش صنعت شیمی ارائه دهنده فرمولاسیون واکس لاستیک خودرو به همراه تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز جهت ساخت و تولید انواع واکس لاستیک با جدیدترین دانش و متدهای روز وقابل رقابت با بهترین برندها می باشد.
فرمول شیشه پاکن خودرو

فرمول شیشه پاکن خودرو

شرکت مهندسی کار اندیش صنعت شیمی ارائه دهنده فرمولاسیون شیشه شور خودرو به همراه تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز جهت ساخت و تولید انواع  شیشه شور خودرو  با جدیدترین دانش و متدهای روز وقابل رقابت با بهترین برندها می باشد.
فرمول شامپو کارواش

فرمول شامپو کارواش

شرکت مهندسی کار اندیش صنعت شیمی ارائه دهنده فرمولاسیون شامپو کارواش به همراه تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز جهت ساخت و تولید انواع  شامپو کارواش با جدیدترین دانش و متدهای روز وقابل رقابت با بهترین برندها می باشد.
فرمول قرص شیشه پاکن خودرو

فرمول قرص شیشه پاکن خودرو

​​​​ شرکت مهندسی کار اندیش صنعت شیمی ارائه دهنده فرمولاسیون قرص شیشه پاکن اتومبیل به همراه تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز جهت ساخت و تولید انواع قرص شیشه پاکن ماشین با جدیدترین دانش و متدهای روز وقابل رقابت با بهترین برندها می باشد.