انواع خط تولید مواد شوینده


خط تولید مواد شوینده

خط تولید مواد شوینده

شرکت کاراندیش صنعت شیمی فعال در زمینه تامین انواع قطعات و تجهیزات و ز یر ساخت های مورد نیاز بر اساس دانش و تکنولوژی روز مهندسین شیمی ایران در صنعت شوینده است.