دستگاه پرکن دستمال کاغذی اقتصادی

پس از اینکه توسط دستگاه فولکات دستمال کاغذی کاغذهای تیشو در ابعاد و  تعداد مشخص خرد و شمارش شد این تیشو های خرد شده توسط دستگاه پرکن دستمال  کاغذی اقتصادی داخل لفاف ها پر میشود.

دستگاه های پرکن دستمال کاغذی  اقتصادی در نوع های تک لاین و دولاین ساخته میشود. معمولا برق مصرفی دستگاهها تک فاز است. از مهمترین ویژه گی های این دستگاهها میتوان به سرعت عمل آنها اشاره نمود.

برق مصرفی دستگاه پرکن دستمال کاغذی اقتصادی معمولا تک فاز است و سرعت پر نمودن تعداد لفاف دستمال کاغذی بسته به نوع دستگاه بین 4000 الی 8000 بسته در هرشیفت کاری است.