تماس با شرکت

شرکت مهندسی کاراندیش صنعت شیمی

شماره تماس مشاوره:

09152189390

تماس با دفتر:

05135090639

05135024404

05135024404 - 0098

ساعت کار شرکت: 

9:30 صبح الی 17 بعدظهر

آدرس شرکت: 

ایران - خراسان رضوی - مشهد - بلوار وکیل آباد - بلوار لادن -انتهای لادن 41 - پلاک55/1واحد1

Karandish Chemical Industry Co.

Consultation Contact Number:

05135024404

Contact Office:

05135090639
05135024404

05135090639 - 0098

Company Working Hours:

9:30 am to 5 pm

company address:

Iran - Khorasan Razavi - Mashhad - Vakilabad Boulevard - ladan41 - No. 55/1 - Third Unit