تماس با شرکت

شرکت مهندسی کاراندیش صنعت شیمی

شماره تماس مشاوره:

09399113714

09154747970

تماس با دفتر:

05136144019

05135144018

ساعت کار شرکت:

9:00صبح الی 17 بعدظهر

آدرس شرکت:

ایران - خراسان رضوی - مشهد - بلوار معلم - معلم 16 -برج آلبان -نیم طبقه اول- شرکت مهندسی کار اندیش صنعت شیمی

Karandish Chemical Industry Co
Consultation Contact Number
05136144019

05136144018
Contact Office
05136144019 - 0098

Company Working Hours
 9am to 5 pm

Company address-Iran - Khorasan Razavi - Mashhad - Moalem Boulevard -Moalem16-Alban tower-Karandish Chemical Industry Co