تماس با شرکت

شرکت مهندسی کاراندیش صنعت شیمی

شماره تماس مشاوره:

09154747970

تماس با دفتر:

05136144019

05135144018


ساعت کار شرکت:

9:00صبح الی 17 بعدظهر

آدرس شرکت: 

ایران - خراسان رضوی - مشهد - بلوار معلم - معلم 16 -برج آلبان -نیم طبقه اول- شرکت مهندسی کار اندیش صنعت شیمی

Karandish Chemical Industry Co
Consultation Contact Number
05136144019

05136144018


Contact Office
05136144019 - 0098


Company Working Hours
 9am to 5 pm

Company address-Iran - Khorasan Razavi - Mashhad - Moalem Boulevard -Moalem16-Alban tower-Karandish Chemical Industry Co